ମିଜୋରାମରେ ପୁଣି ୪.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ, ଚମ୍ଫାଇଠାରୁ ୨୫ କିମି ଦୂରରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *